ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB สำหรับสมาชิก สภาสถาปนิก

14 พ.ค. 2567
    ในปี 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB สำหรับสมาชิก สภาสถาปนิก 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

           วัตถุประสงค์การยื่นกู้

            กรณีกู้ใหม่

          (1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

            (2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

            (3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

            (4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น

            (5เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

            (6) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

            (7) เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (4) (5) และ (6) ของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกินยอดเงินต้นคงเหลือที่มีกับสถาบันการเงินเดิม               

          กรณีกู้เพิ่ม

             - กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

          กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

             – เพื่อขอกู้พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

 

            วงเงิน / ระยะเวลากู้

            วงเงิน

            วงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน ไม่เกินร้อยละ 100 หรือไม่เกินกว่าเกณฑ์ว่าด้วยการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

            หมายเหตุ : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

          ระยะเวลากู้

            – ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

            อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB

            ปีที่ 1 – 2

            เดือนที่ 1 - 6      = 1.99% ต่อปี

            เดือนที่ 7 – 24    = 3.32ต่อปี

            ปีที่ 3                 = MRR-3.58% ต่อปี

            ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

                                     กรณีลูกค้าสวัสดิการ           = MRR - 1.00% ต่อปี

                                    กรณีลูกค้ารายย่อย              = MRR - 0.50% ต่อปี

                                    กรณีกู้ชำระหนี้ฯ                = MRR

                                                                 (เฉลี่ย 3 ปี = 2.98%)

                                                **อัตราดอกเบี้ยลอยตัว *MRR = 6.545% ต่อปี ประกาศฯ ณ วันที่ 1 พ.ค. 67**

             อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

                               ลูกค้าสวัสดิการ                    = 4.85%

                               ลูกค้ารายย่อย                      = 5.16%

                               ชำระหนี้ฯ                            = 5.48%

             ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน (กรณีผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันไปก่อน ให้ผู้กู้นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาติดต่อธนาคารเพื่อ ขอรับเงินคืนภายใน 45 วัน นับจากวันที่ทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินกับธนาคารแล้วเสร็จ)

            เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

            เอกสารส่วนบุคคล

            – บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

            – สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร

            – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

            – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

            เอกสารทางการเงิน

          พนักงานประจำ

            – หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

            – หนังสือรับรองเงินเดือน

            – สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

            – สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

 

          ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

            – สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

            – สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

            – หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

            – รูปถ่ายกิจการ

            – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

            เอกสารหลักประกัน

            - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ

            - สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

            - ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

            - แบบแปลน

            - ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

            - สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง / บันทึกต่อท้าย(ถ้ามี)

            - ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน

            - สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.ทุกหน้า

**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

 

              และธนาคารฯ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์ ชุดนาคราช หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี 

(ซื้อสลาก 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72% ต่อปี และซื้อสลาก 1 ล้านบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.84% ต่อปี) พร้อมลุ้น รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายรวม 36 งวด

พิเศษ!! ซื้อสลาก 100,000 บาท การันตีถูกรางวัล เลขท้าย 2 ตัว 2 รางวัลทุกงวด ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ ชุดนาคราช ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN หรือที่สาขา ธอส.ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน โดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 

ธนาคารฯ จึงขอนำส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก สภาสถาปนิก และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านด้วยดีต่อไป

 

                                                      นางสาวชนัดดา อารีวงศ์

                                            หัวหน้าส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม

                                    ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

ผู้ประสานงาน : 

นายกิตติ์เมธี ฉัตรกุล ณ อยุธยา

พนักงานการตลาดสินเชื่ออาวุโส

ส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ

โทร. 094-436-5494

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :                

G H Bank Call Center : โทร. 0-2645-9000

Facebook Page   : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Website ธนาคาร  : https://www.ghbank.co.th/      

ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fbit.ly%2f2MkPK64&umid=EC35934A-17E9-9106-BC8B-90366C5E439A&auth=349a9397a2f23a2a4998e255606d0d16235dccdd-10baff0ba76615c4dd9ed3e87ad1e6f1eb44f575 

โครงการ Smart Welfare : https://cm.ghbank.co.th/SmartWelfare/

 << ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด