ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

24 ก.ย. 2564
ขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิกเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
ผ่านระบบประชุมทางไกลเท่านั้น(Zoom)
กรุณาลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญฯ จะได้รับหน่วย พวต. จำนวน 4 หน่วย

หนังสือขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564 Download

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี พ.ศ.2564 Download

การลงทะเบียน ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น!
สภาสถาปนิกจะทำการตรวจสอบข้อมูลและส่งลิ้งค์การเข้าร่วมประชุมไปให้ทางอีเมล
https://zoom.us/meeting/register/tJEvcOmprDsqG9175RP8v7YFu7fO9z2j64W8

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.45 น.
และขณะเข้าร่วมประชุม ให้สมาชิกตั้งชื่อในระบบZoomเป็น "เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล" 


เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom ในการประชุม
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่
> https://zoom.us/meeting/register/tJEvcOmprDsqG9175RP8v7YFu7fO9z2j64W8

 

เอกสารประกอบการประชุม

1) ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564 Download

2) รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563 Download

3) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี ของสภาสถาปนิกปี 2563 มาตรา 19 (2) Download

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
     ประจำปี 2564 ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 33(4) และมาตรา 37 Download

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มาตรา 19(3) Download

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสภาสถาปนิก (ตามมาตรา 20)

7)  พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
     แต่ละระดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... Download

8)  พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ
     การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และ การออกหลักฐานรับรอง
     การได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. .... Download

9) รายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา Download

10) รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสภาสถาปนิก Download

11) รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี พ.ศ. 2564-2567  Download 

 << ดูทั้งหมด >>