.

02 มิ.ย. 2564สภาสถาปนิกได้ทักท้วงรายละเอียดงานและขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR)การคัดเลือกงานจัดทำผังแม่บท(Master Plan)ออกแบบงานตกแต่งภายนอก(Exterior Design)อาคาร1&2 ออกแบบภูมิสถาปัตย์ (Landscape Design)และงานออกแบบป้าย (Signage)งานออกแบบร่าง (Conceptual Design)พื้นที่ส่วนกลาง อาคาร 1&2 พื้นที่ EnCo Terminal(EnTer) สภาสถาปนิกขอแจ้งสมาชิกให้ทราบว่า การเข้าร่วมโครงการนี้อาจจะเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาปนิกและอาจจะผิดจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพฯทั้งนี้สภาสถาปนิกได้ทำหนังสือทักท้วงไปที่หน่วยงานดังกล่าวแล้ว

ตามที่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานเพื่อจัดทำจัดทำผังแม่บท (Master Plan) ออกแบบงานตกแต่งภายนอก (Exterior Design) อาคาร 1&2 ออกแบบภูมิสถาปัตย์ (Landscape Design) และงานออกแบบป้าย (Signage) งานออกแบบร่าง (Conceptual Design) พื้นที่ส่วนกลาง อาคาร 1&2 พื้นที่ EnCo Terminal (EnTer)สภาสถาปนิกในฐานะที่เป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้ศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดข้อกำหนดรายละเอียดงานและขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) โครงการดังกล่าว มีเนื้อหาบางส่วนไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาปนิกฯ จึงได้มีหนังสือขอให้มีการพิจารณาทบทวน ในประเด็นดังนี้

  1. ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก
  2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกควรกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ โดยไม่นำเอา การให้คะแนนด้านวงเงินมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการนี้ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไม่ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและพร้อมให้ความร่วมมือกับสภาสถาปนิกเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ และเป็นธรรมในการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงแจ้งมาเพื่อทราบ

CLICK เพื่อดาวน์โหลด หนังสือชี้เเจงบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 

CLICK เพื่อดูข้อกำหนด ( เอกสารเเนบ1 ) ข้อกำหนดรายละเอียดงานและขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

CLICK เพื่อดูข้อกำหนด ( เอกสารเเนบ 2) ข้อกำหนดรายละเอียดงานและขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

CLICK เพื่อดูข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543

CLICK เพื่อดูข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพฯ พ.ศ.2549

CLICK เพื่อดูข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2558<< ดูทั้งหมด >>