ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยการจัดทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ.2564

29 ต.ค. 2564
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยการจัดทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ.2564 
https://act.or.th/th/home/assets/images/link/99cf3a88d1ae7302c70bee4410d40eaf.pdf<< ดูทั้งหมด >>